Звітність

Офіційна звітність школи

До списку розділу Звітність
На головну сторінку

Звіт директора Красівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Ц.Л. Посудевського за 2018-2019н.р.

2020-03-04

Педагогічний колектив школи   в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», проектом Закону України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення навчально-виховного процесу та   його результативність.  У 2018-2019 н.р.   продовжується реалізація   комплексно – цільових програм,   спрямованих на вдосконалення освітнього процесу,  створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

        Навчально-виховний процес забезпечує досвідчений, творчий педагогічний колектив однодумців. Про це свідчать постійні перемоги вчителів на обласній педагогічній виставці. Цього року дипломом ІІ ступеня у номінації : «Використання інноваційних форм, методів (проектів, практичних занять), засобів навчання, програм у базовій і повній загальній середній освіті» нагороджено вчителя української мови та літератури Тищенко Н.А.

Учні школи є постійними учасниками районного Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, де посіли ІІ призове місце: ІІ місце – 8 клас (Кириця Анастасія , вч. Тищенко Н.А.) та літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка - ІІІ  призове місце – 7 клас (Лісовська Дарина, вч. Вознюк С.Л.)

Учні школи брали участь в другому турі (районному) предметних олімпіад , де посіли 2  призових місця: ІІІ місце – англійська мова – Савін Євгеній, 9 кл. (вч.Муравська Н.С.), ІІІ місце –зарубіжна література - Шуляр Олександра, 9 кл. (вч. Шарій С.А.). 

        Учні Красівської школи також відзначились в районних літературних конкурсах – «Літературна майстерня» - ІІ призове місце, Кириця А. та «Літературний Всесвіт» - І місце – Лісовська Д.

Педагогічнимколективом створено сприятливіумови для того, щобкоженученьмігреалізувати себе, своїнахили та інтереси.      

Результативністьнавчально-виховного  процесу – головнийпоказникроботишколи (таблиця 1).  

Табл. 1. Результативністьнавчально-виховного  процесуза підсумкамиІ семестру

Порівняльнийаналіз  результативностінавчально-виховногопроцесу  свідчить про стабільнупозитивнудинамікузростаннярівнянавчальнихдосягненьучнів.

      В школі ведеться робота з обдарованими учнями.Постійно працюючи   з ними, намагаємось пам’ятати слова   В. Сухомлинського:  « У дитині  ми  повинні  бачити  завтрашню  дорослу  людину, - ось  в  цьому, мені   здається, і   полягає  життєва  мудрість  батька, матері, педагога, іншими  словами - потрібно  вміти любити  дітей». Тому у школі працює 4 гуртки:

  • «Тенісний» - Духопело С.В.
  • «Вокальний» - Шашлюк Н.Ю.
  • «Театральний»  - Іванова В.М.
  • «Туристичний» і «Садівництва»  -  Шостак В.Б.

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводять спеціальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

У школі систематично проводяться предметні тижні: тиждень фізичної культури та спорту,тиждень толерантності, тиждень біології, тиждень права.В рамках проведення яких учні проявляли свої творчі та креативні навички та знання з предмету і на уроках, і в позакласній роботі. Вчителями використовувалися різні інтерактивні форми роботи: тренінги, створення та захист проектів, інформаційні хвилинки, робота в групах, вікторини, зустрічі.

Відкриті уроки — одна з колективних форм методичноїроботи, їх мета — підвищеннямайстерностівсіхучителів. Основнізавданнявідкритихуроків: упровадження в практику вчителів передового педагогічногодосвіду і результатівдослідженьпедагогічної науки, спрямованих на розв'язаннязавдань, що стоять перед школою. Під час аналізу й обговореннявідкритихуроків вчителів, які атестуються (Балюка Ю.В., Муравської А.П., Тищенко Н.А., Муравської Н.С., Духопела С.В.)забезпечуєтьсяцілеспрямованістьобговорення, науковістьаналізу.Взаємовідвідуваннявчителямиуроківмаєістотнезначення у підвищенніпедагогічноїмайстерностівчителів. Таким чином на базі нашої школи відбувся навчальний семінар вчителів Семенівської громади, на якому вчителі проводили  майстер-класи з різних навчальних предметів.

Виховна робота з учнямипобудована за такиминапрямками: громадянсько-патріотичневиховання, родинно-сімейневиховання, трудовевиховання, художньо-естетичневиховання, морально-правовевиховання, екологічневиховання, формування здорового способу життя, превентивневиховання.Продовжуєтьсяреалізуватись у виховну роботу проект «Школа толерантності: шлях до формуваннятолерантногосуспільства»згідно ст. 6 ЗУ «Про освіту».

Діяльністьметодичногооб’єднаннякласнихкерівників 1-10  класівспрямована на реалізаціюголовної мети навчального закладу. Класнікерівникипрацюютьвідповідно планам виховноїроботи, змістовнанаповнюваністьякихвідповідаєвіковимособливостямучнів і спрямована на створеннянеобхідних умов для цілісногоблагополуччядитини в учнівськомусередовищі, щовключає в себе здоров’яфізичне, духовно-моральне, психічне та соціальне.

Виховнадіяльність в школі, як цілісна система, складаєтьсяіздіяльностіпедагогів (адміністративно-педагогічнафункція, методичнеоб’єднаннякласнихкерівників), учнів (учнівськесамоврядування), батьків (батьківськийкомітетшколи, батьківськікомітетикласів).

Соціальнийзахистучнівшколизнаходитьсяпід контролем адміністрації та класнихкерівників. Спільна робота всіхоб’єктів та суб’єктівнавчально-виховногопроцесуспрямована на попередженнянегативнихявищ в учнівськомусередовищі. Контроль за відвідуваннямучняминавчальних занять здійснюється регулярно адміністрацієюшколи, класнимикерівниками. Ведеться журнал облікувідвідуваннянавчальних занять учнямишколи.

В школіпрацює рада школи, рада з профілактикиправопорушень, якіскладаються з представниківпедагогічногоколективу та старшокласників. Рада з профілактикиправопорушеньзбирається раз на місяцьвідповідно до плану роботишколи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний та позаурочний час. Адміністрація, класнікерівники, учителі-предметники, а такожпрактичний психолог індивідуальнопрацюютьіз батьками учнів, якіпотребуютьпідвищеноїпедагогічноїуваги, схильні до правопорушень.

В навчальномузакладі є учніпільговихкатегорій:

діти-сироти -1учень ;

позбавленібатьківськогопіклування – 1 учень;

дітинеповнихсімей – 5 учнівіз 4 сімей ;

діти з багатодітнихсімей – 27 дітейіз 14 сімей ;

діти з малозабезпеченихсімей – 6 учнівіз 5 сімей.

Спільно з Центром соціальноїдопомогиСеменівської сільської радиконтролюється робота з дітьми та сім’ями, якіпотребуютьпідвищеноїпедагогічноїувагиабоопинилися у скрутнихжиттєвихумовах. Обстеженняжитлово-побутових умов дітейпільговихкатегорій (дітей-сиріт, дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, дітейізбагатодітних родин, дітейізсімей, щоопинились в скрутнихжиттєвихобставинах, дітей з малозабезпечених родин) проводиться регулярно.

Робота з морально-етичного виховання в школі була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.

Вагому роль у становленні загальнолюдських цінностей має співпраця з Церквою Різдва Христового, волонтери якої проводять спільні розважальні заходи у пришкільному таборі, а також свята. Зокрема учні брали участь в святковому концерті приуроченому до дня Біблії.

Родинно-сімейне виховання проводилося з метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту.

 Родинно-сімейне виховання учнів виявляється у моральній активності особистості, любові до батьків, близьких людей, прояві чуйності, милосердя, толерантності, вмінні співпрацювати з іншими. Батьки учнівшколи є активнимиучасникаминавчально-виховногопроцесу, постійнимипомічниками та порадникамишколи, учасникамикласних та загальношкільнихзаходів. Зісвого боку адміністраціяшколи, педагогічнийколективнамагаютьсяякнайбільшеспілкуватись з батьками учнів.Щодородинно-сімейноговиховання у 2018навчальному році проведено наступнувиховну роботу:

свято першогодзвоника (вересень)

загальношкільнібатьківськізбори «Роль батьків у вихованнідітей» 1-4 класи, 5-8 класи, 9-11 класи (жовтень);

постійнадопомога практичного психолога школи (постійно);

акція «Запали свічупам’яті» (листопад);

проведення новорічних свят (грудень);

робота з сім’ями, якіопинилися в скрутнихжиттєвихумовах (постійно);

виховна робота з дітьми та їхніми батьками, спрямована на виконання плану заходівізпідтримкисімей (жовтень, постійно);

робота волонтерського загону по допомозі ветеранам та учасникамДругоїСвітовоївійни, людям похилоговіку(постійно);

робота з дітьмидевіантноїповедінки (постійно);

робота з сім’ями, якіопинились в скрутнихжиттєвихумовах (постійно);

виховнігодиниродинно – сімейногоспрямування (постійно);

відзначення Дня 8 Березня (березень);

День гумору (квітень);

проведеннясвята «Прощання з Букварем» (1 кл, квітень);

проведеннявипускних свят ( травень);

заходи до Міжнародного дня сім’ї (травень);

заходи присвячені Дню Перемоги ( травень);

заходи присвячені Дню матері (травень);

спільна робота педколективу, дітей, батьківпід час капітального ремонту школи (постійно).

Першочерговимизавданнямироботишколи з батьками є:

Пропаганда педагогічнихзнань, щозумовлятьпідвищенняпедагогічноїграмотностібатьків.

Допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхіднихдляорганізаціїдіяльностідитинивдома.

Упровадження форм роботиізсім’ями, якісприяютьгуманізаціївзаємовідносин «педагоги-батьки-учні». Батьки й учителі є партнерами, активнимиспівучасникамитворчогопроцесувихованняучнів. Велика увага в школі приділяється роботі з батьками. Традиційним стало проведення у школі «Батьківського дня», на якому батьки можуть провести уроки для своїх діток, а по завершенню цього розписати медові пряники у їдальні.

У школі існує орган  учнівського самоврядування старшокласників, який, крім президента та замісників, складається з 5 центрів, кожен з яких має свої завдання, доручення, план роботи на рік, семестр, місяць. За підтримкипедагогічногоколективу, діти є постійнимиініціаторами, організаторами та учасникамизагальношкільнихзаходів. Представникиучнівськогосамоврядування є постійнимиактивнимиучасникамизагальношкільнихзаходів, зустрічей, представляютьрезультатисвоєїроботи на засіданнях  ради старшокласників.Інтереси, потреби та творчаініціативадітеймаютьзмогурозвиватисьсаме через роботу шкільногоучнівськогосамоврядування.

Збезпекижиттєдіяльності з учнямишколипроводятьсяцільовіінструктажі по роботі в кабінетах, майстернях, спортзалах, додатковібесіди з попередженнядитячого травматизму напередодніпроведеннязагальношкільнихзаходів та свят, комплекснібесіди на періодканікул. Класнікерівникиведутьоблікінструктажів з безпекижиттєдіяльності у відповідних журналах. Перед виїздом за межішколи, на екскурсії, спортивнізмагання, олімпіадипроводятьсяпозаплановіінструктажі.

Становленнягармонійнорозвиненоїособистостінеможливе без фізичноговиховання. Тому ційроботіприділяєтьсязначнаувага. В школіпроводятьсязмагання і турніри з футболу, волейболу, настільного тенісу. Такожпрацюєгурток з настільноготенісу. У вереснібуло проведено Олімпійськийтиждень до Дняфізичноїкультури та спорту.

Протягом року, за сприяння вчителя фізичної культури Духопела С.В.,учнішколи брали активну участь в усіхрайоннихспортивнихзмаганнях.

У школі було організовано серію футбольних ігор між класами, переможці отримали кубок.

Протягом червня 2018 року на базі школи функціонував літній оздоровчий табір з мовною групою, в якому поряд з поглибленням знань з англійської мови 60 дітей пільгових категорій оздоровлювалися шляхом участі в екскурсіях, рухливих іграх та інших спортивних заходах.

Національно-патріотичне виховання учнів виявляється у патріотизмі, національній свідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж року сплановано та проведено класними керівниками школи у формі зустрічей з учасниками бойових дій, співпраці з волонтерами.  Щодонаціонально-патріотичноговихованняучнів у школі проведено наступніформивиховноїроботи:

заходи до Дня Збройних сил України;

заходи щодо Дня українськогокозацтва (вересень-жовтень);

заходи до Дня ЗахисникаУкраїни (жовтень);

«Посвята в першокласники» (жовтень);

Загальношкільнийзахід «Небесна сотня лине в небо» (спільно з ГО «Самооборона містаБердичева та Бердичівського району», Всеукраїнськогооб’єднанняучасників АТО та бойовихдій)

заходи щодо Дня пам’яті жертв голодомору (листопад);

заходи, присвяченірічниціЧорнобильськоїтрагедії (квітень);

заходи, присвячені Дню Перемоги ( травень);

заходи, присвячені Дню матері (травень).

Художньо-естетичневихованняформується у процесіестетичноговиховання і виявляєтьсяувідповіднійерудиціїдіях і вчинкахдитини. Всі напрямки вихованнятісновзаємопов’язаніміж собою. Говорити про художньо-естетичневихованняокремовідгромадянського, родинно-сімейного, трудового, морально-правового просто неможливо. Щодохудожньо-естетичноговиховання, вшколі проведено наступну роботу:

організація та проведення Дня учителя «По краплі душу дітямвіддаєте…» (жовтень);

Свято «Осінній ярмарок»  (жовтень);

Загальношкільнийзахід «Україно моя золота!» (жовтень);

робота шкільноїбібліотеки (постійно);

Протягом року учнішколидемонструваливокальні, хореографічніталанти та фізичніможливості у районних, обласнихконкурсах, фестивалях, змаганнях.

Учениця 9 класу Золотунець Д. представляла школу на обласному етапі конкурсу-виставки «Паперовий світ» у номінації «Аплікації». Ще одним здобутком Золотунець Д. сталонагородження дипломом ІІІ ступеня у виставці-конкурсі «Новорічна казка» у номінації «Новорічна іграшка» районного етапу.

Ще одним здобутком стало те, що команда школи «Палаючі серця» виборола ІІ місце на конкурсі «ДЮП» серед шкіл громади.

Екологічне виховання виявляється в усвідомлені функцій природи в житті людини. З 2016 року в школі діє волонтерський Центр сталого розвитку «Гексада». Щодо даного напрямку виховання більш детально буде розглянуто у описі діяльності Школи природи.

Трудовевиховання є важливоюскладовоюзмістувихованняособистості. Вонопередбачаєусвідомленнядітьми і учнівськоюмолоддюсоціальноїзначущостіпраці, розуміння проблем суспільства. Щодо трудового вихованняучнів проведено наступніформивиховноїдіяльності:

закріпленнятериторії двору та підлеглоїтериторіїшколи за класами (вересень);

робота трудового десанту (постійно);

захід «Дім без книги – день без сонця» до Дня бібліотеки (жовтень);

конкурс «Живи, книго!» (жовтень, листопад);

рейд-перевіркапідручників «Як живеш, підручнику?» (грудень);

тижденьбібліотеки (грудень);

бесіди з технікибезпекипід час проведенняноворічних свят, загальношкільних та районнихконкурсів, свят (постійно);

виховнігодини, годиниспілкування на екологічну, трудову тематику (постійно)

Превентивна та правоосвітня робота школиспрямована на попередженняпротиправноїповедінкиучнів, правопорушень, шкідливихзвичок, екологічноїбрутальності та егоцентризму, психологічних та психічнихстанів; використанняефективних психолого-педагогічнихзасобів і форм роботи, щозабезпечуютьформування у дітейсоціальнозначущихстратегійповедінки, навичок та вміньпротистоятинегативнимявищам; створеннябезпечногоосвітньогосередовища в навчальномузакладі з урахуваннямвікових, індивідуальнихпсихофізіологічнихособливостейучнів.

В навчальномузакладіведетьсяпостійний контроль за виконаннямзаконодавчих та нормативнихдокументів з організаціївиховноїроботи. Постійнонадається методична допомогакласнимкерівникам і всімкатегоріямпедагогічнихпрацівниківшколи, якіберуть участь у виховнійроботі. Питання стану веденнявиховноїроботирозглядаютьсянапедагогічних радах, методичних радах, загальношкільнихбатьківськихзборах.

Правоосвітня робота охоплює як учнів, так і їхніхбатьків, вчителів. З метою підвищеннярівняправовихзнаньпроводятьсябесіди, лекції, анкетування за співраці з Бердичівськимвідділенням Центру безкоштовноїправовоїдопомоги.

Активно ведеться і профорієнтаційна робота спільно з Бердичівським Центром зайнятості.

У рамках проведення Місячника з Цивільного Захисту було проведено учбові заняття для учнів школи по евакуації у разі пожежі.

Отже, у своїй діяльності як педагогічний, так і учнівський колектив Красівської школи прагне того, щоб заклад, як інфраструктурний об’єкт зайняв чільне місце в житті Семенівської громади, зокрема намагається співпрацювати з громадським сектором та залучати до життя школи батьківський колектив.

Чільне місце в роботі закладу посідають умови освітнього процесу. Завдання забезпечення комфортного перебування учня в закладі є першочерговим для робочого колективу. Таким чином за рахунок бюджетних надходжень та допомоги спонсорів, батьків учнів проведено косметичні ремонти в кабінетах та службових приміщеннях школи задля забезпечення готовності закладу до освітнього процесу у 2018-2019 н.р.За кошти місцевого бюджету, а також ті, які заощаджено за рахунок безкоштовного харчування учнів 1-4 класів Церквою Різдва Христового у переходах закладу, у класі музики було замінено вікна на нові металопластикові конструкції. В харчоблоці облицьовано плиткою стіни м’ясного цеху, а в санвузлах замінені зливні бачки та двері. У зв’язку з матеріальним зносом відділ освіти сприяв заміні електричної плити на нову, також придбано новий комплект столового посуду. За рахунок освітньої субвенції для реалізації Концепції Нової Української Школи перший клас забезпечений усіма необхідними видами наочності та облаштований новими меблями, в тому числі шафами. Батьки першачків допомогли із придбанням м’яких крісел. За рахунок спонсорської допомоги ТОВ «Ритм» у чотирьох класах початкової ланки встановлено полиці, а за сприяння депутата обласної ради Романського І. та фермера Негребецького В. придбано жалюзі для всієї ланки. За кошти громади всі класи початкової ланки Красівської школи забезпечені інтерактивними комплексами у кількості чотирьох.

З березня 2018 року Загальними зборами Красівської ЗОШ І-ІІІ ст. ухвалено стратегічний план розвитку «Шлях до Школи природи: 2018-2020». Станом на лютий 2019 року із 10 завдань Плану виконано 5 пунктів зі змінами: 1. Впроваджено у виховну роботу проект «Школа толерантності: шлях до формування толерантного суспільства»; 2. Введено гуртки «Органічного садівництва», «Туризму» (керівник Шостак В.Б.), додатково створено ляльковий театр «Рукавичка» (керівник – вчитель початкових класів Іванова В.М.) та впроваджено на волонтерських засадах заняття з художнього випалювання по дереву для дітей початкової школи (керівник – вчитель історії Степанченко А.В.). Завдяки підтримці відділу освіти в особі Колесник Л.М. та голови Семенівської сільської ради Семенюк Н.В. школа має власне туристичне спорядження; 3. Підготовлено та розроблено земельні ділянки, на яких висаджено новий фруктовий сад та розроблено науково-дослідну ділянку для подальшого використання в роботі МАН; 4. Оскільки школа не мала можливості увійти у сільськогосподарський кооператив, то на основі суспільного договору з фермерами та фізичними особами, які мають необхідні знання та можливості заклали маточник плодово-ягідних культур; 5. Створено експозицію урочища Чорні Лози та розроблено туристичний маршрут (екостежку). Ще 3 завдання в процесі реалізації, а саме: 1. Наданняосвітніхпослуг з органічногоземлеробства для населення – проведено перший семінар для дорослих по темі органічного землеробства. 2.Вирощування та реалізація плодово-ягідних культур. Наданняплатнихпослуг у сфері зеленого туризму – на даному етапі для повної реалізації цих завдання найкращим помічником може слугувати час для росту посадженого матеріалу, проте вже проведено прес-тур для журналістів Житомирської області для реклами туристичних послуг.3. Продовження співпраці з благодійним фондом Церкви Різдва Христового та участь в грантових програмах, залучення спеціалістів до співпраці – даний пункт реалізується та ще не має досить чіткої структури співробітництва щодо становлення Красівської школи як Школи природи. На підготовчому етапі знаходяться два найбільш затратних завдання: 1. Реалізаціястратегічного плану з енергобезпеки закладу, розробленого Центром «Гексада» у 2017 році; 2. Створення контактного міні-зоопарку. Якщо перше завдання має шанси бути реалізованим за допомоги Семенівської сільської: на сьогодні виділено кошти на проект термомодернізації школи, то друге завдання варто переглянути з врахуванням ресурсного потенціалу.

Наша школа має власне бачення розвитку: Школа природи – це місце для навчання серед справжньої живої природи. Школа природи є незалежною установою зі своїм обличчям і місією; ми цінуємо природні ресурси і близькість до природи як спосіб життя і створюємо сприятливе і творче навчальне середовище, яке надихає. Це місце для того, щоб відчути радість творення, тут, в оточенні природи ми відроджуємо старі прийоми рукоділля і вчимося робити речі з різних природних матеріалів. Це місце для того, щоб вчитися і ділитися знаннями: щастя в навчанні і в отриманні мудрості, знань і історій від інших.

 

Педагогічний колектив школи   в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», проектом Закону України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення навчально-виховного процесу та   його результативність.  У 2018-2019 н.р.   продовжується реалізація   комплексно – цільових програм,   спрямованих на вдосконалення освітнього процесу,  створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

        Навчально-виховний процес забезпечує досвідчений, творчий педагогічний колектив однодумців. Про це свідчать постійні перемоги вчителів на обласній педагогічній виставці. Цього року дипломом ІІ ступеня у номінації : «Використання інноваційних форм, методів (проектів, практичних занять), засобів навчання, програм у базовій і повній загальній середній освіті» нагороджено вчителя української мови та літератури Тищенко Н.А.

Учні школи є постійними учасниками районного Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, де посіли ІІ призове місце: ІІ місце – 8 клас (Кириця Анастасія , вч. Тищенко Н.А.) та літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка - ІІІ  призове місце – 7 клас (Лісовська Дарина, вч. Вознюк С.Л.)

Учні школи брали участь в другому турі (районному) предметних олімпіад , де посіли 2  призових місця: ІІІ місце – англійська мова – Савін Євгеній, 9 кл. (вч.Муравська Н.С.), ІІІ місце –зарубіжна література - Шуляр Олександра, 9 кл. (вч. Шарій С.А.). 

        Учні Красівської школи також відзначились в районних літературних конкурсах – «Літературна майстерня» - ІІ призове місце, Кириця А. та «Літературний Всесвіт» - І місце – Лісовська Д.

Педагогічнимколективом створено сприятливіумови для того, щобкоженученьмігреалізувати себе, своїнахили та інтереси.      

Результативністьнавчально-виховного  процесу – головнийпоказникроботишколи (таблиця 1).  

Табл. 1. Результативністьнавчально-виховного  процесуза підсумкамиІ семестру

Порівняльнийаналіз  результативностінавчально-виховногопроцесу  свідчить про стабільнупозитивнудинамікузростаннярівнянавчальнихдосягненьучнів.

      В школі ведеться робота з обдарованими учнями.Постійно працюючи   з ними, намагаємось пам’ятати слова   В. Сухомлинського:  « У дитині  ми  повинні  бачити  завтрашню  дорослу  людину, - ось  в  цьому, мені   здається, і   полягає  життєва  мудрість  батька, матері, педагога, іншими  словами - потрібно  вміти любити  дітей». Тому у школі працює 4 гуртки:

  • «Тенісний» - Духопело С.В.
  • «Вокальний» - Шашлюк Н.Ю.
  • «Театральний»  - Іванова В.М.
  • «Туристичний» і «Садівництва»  -  Шостак В.Б.

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводять спеціальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

У школі систематично проводяться предметні тижні: тиждень фізичної культури та спорту,тиждень толерантності, тиждень біології, тиждень права.В рамках проведення яких учні проявляли свої творчі та креативні навички та знання з предмету і на уроках, і в позакласній роботі. Вчителями використовувалися різні інтерактивні форми роботи: тренінги, створення та захист проектів, інформаційні хвилинки, робота в групах, вікторини, зустрічі.

Відкриті уроки — одна з колективних форм методичноїроботи, їх мета — підвищеннямайстерностівсіхучителів. Основнізавданнявідкритихуроків: упровадження в практику вчителів передового педагогічногодосвіду і результатівдослідженьпедагогічної науки, спрямованих на розв'язаннязавдань, що стоять перед школою. Під час аналізу й обговореннявідкритихуроків вчителів, які атестуються (Балюка Ю.В., Муравської А.П., Тищенко Н.А., Муравської Н.С., Духопела С.В.)забезпечуєтьсяцілеспрямованістьобговорення, науковістьаналізу.Взаємовідвідуваннявчителямиуроківмаєістотнезначення у підвищенніпедагогічноїмайстерностівчителів. Таким чином на базі нашої школи відбувся навчальний семінар вчителів Семенівської громади, на якому вчителі проводили  майстер-класи з різних навчальних предметів.

Виховна робота з учнямипобудована за такиминапрямками: громадянсько-патріотичневиховання, родинно-сімейневиховання, трудовевиховання, художньо-естетичневиховання, морально-правовевиховання, екологічневиховання, формування здорового способу життя, превентивневиховання.Продовжуєтьсяреалізуватись у виховну роботу проект «Школа толерантності: шлях до формуваннятолерантногосуспільства»згідно ст. 6 ЗУ «Про освіту».

Діяльністьметодичногооб’єднаннякласнихкерівників 1-10  класівспрямована на реалізаціюголовної мети навчального закладу. Класнікерівникипрацюютьвідповідно планам виховноїроботи, змістовнанаповнюваністьякихвідповідаєвіковимособливостямучнів і спрямована на створеннянеобхідних умов для цілісногоблагополуччядитини в учнівськомусередовищі, щовключає в себе здоров’яфізичне, духовно-моральне, психічне та соціальне.

Виховнадіяльність в школі, як цілісна система, складаєтьсяіздіяльностіпедагогів (адміністративно-педагогічнафункція, методичнеоб’єднаннякласнихкерівників), учнів (учнівськесамоврядування), батьків (батьківськийкомітетшколи, батьківськікомітетикласів).

Соціальнийзахистучнівшколизнаходитьсяпід контролем адміністрації та класнихкерівників. Спільна робота всіхоб’єктів та суб’єктівнавчально-виховногопроцесуспрямована на попередженнянегативнихявищ в учнівськомусередовищі. Контроль за відвідуваннямучняминавчальних занять здійснюється регулярно адміністрацієюшколи, класнимикерівниками. Ведеться журнал облікувідвідуваннянавчальних занять учнямишколи.

В школіпрацює рада школи, рада з профілактикиправопорушень, якіскладаються з представниківпедагогічногоколективу та старшокласників. Рада з профілактикиправопорушеньзбирається раз на місяцьвідповідно до плану роботишколи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний та позаурочний час. Адміністрація, класнікерівники, учителі-предметники, а такожпрактичний психолог індивідуальнопрацюютьіз батьками учнів, якіпотребуютьпідвищеноїпедагогічноїуваги, схильні до правопорушень.

В навчальномузакладі є учніпільговихкатегорій:

діти-сироти -1учень ;

позбавленібатьківськогопіклування – 1 учень;

дітинеповнихсімей – 5 учнівіз 4 сімей ;

діти з багатодітнихсімей – 27 дітейіз 14 сімей ;

діти з малозабезпеченихсімей – 6 учнівіз 5 сімей.

Спільно з Центром соціальноїдопомогиСеменівської сільської радиконтролюється робота з дітьми та сім’ями, якіпотребуютьпідвищеноїпедагогічноїувагиабоопинилися у скрутнихжиттєвихумовах. Обстеженняжитлово-побутових умов дітейпільговихкатегорій (дітей-сиріт, дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, дітейізбагатодітних родин, дітейізсімей, щоопинились в скрутнихжиттєвихобставинах, дітей з малозабезпечених родин) проводиться регулярно.

Робота з морально-етичного виховання в школі була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.

Вагому роль у становленні загальнолюдських цінностей має співпраця з Церквою Різдва Христового, волонтери якої проводять спільні розважальні заходи у пришкільному таборі, а також свята. Зокрема учні брали участь в святковому концерті приуроченому до дня Біблії.

Родинно-сімейне виховання проводилося з метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту.

 Родинно-сімейне виховання учнів виявляється у моральній активності особистості, любові до батьків, близьких людей, прояві чуйності, милосердя, толерантності, вмінні співпрацювати з іншими. Батьки учнівшколи є активнимиучасникаминавчально-виховногопроцесу, постійнимипомічниками та порадникамишколи, учасникамикласних та загальношкільнихзаходів. Зісвого боку адміністраціяшколи, педагогічнийколективнамагаютьсяякнайбільшеспілкуватись з батьками учнів.Щодородинно-сімейноговиховання у 2018навчальному році проведено наступнувиховну роботу:

свято першогодзвоника (вересень)

загальношкільнібатьківськізбори «Роль батьків у вихованнідітей» 1-4 класи, 5-8 класи, 9-11 класи (жовтень);

постійнадопомога практичного психолога школи (постійно);

акція «Запали свічупам’яті» (листопад);

проведення новорічних свят (грудень);

робота з сім’ями, якіопинилися в скрутнихжиттєвихумовах (постійно);

виховна робота з дітьми та їхніми батьками, спрямована на виконання плану заходівізпідтримкисімей (жовтень, постійно);

робота волонтерського загону по допомозі ветеранам та учасникамДругоїСвітовоївійни, людям похилоговіку(постійно);

робота з дітьмидевіантноїповедінки (постійно);

робота з сім’ями, якіопинились в скрутнихжиттєвихумовах (постійно);

виховнігодиниродинно – сімейногоспрямування (постійно);

відзначення Дня 8 Березня (березень);

День гумору (квітень);

проведеннясвята «Прощання з Букваре